เมนู
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
Technical Support E-Service

 ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับสถานการณ์การโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เรา จึงได้มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ที่เราออกแบบมาเพื่อเน้นให้การตอบสนองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น   อาทิ เอกสารรับรองเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกาหนดต่างๆของผลิตภัณฑ์ (Product Regulatory Certificate ; PRC), เอกสารรับรองเกี่ยวกับข้อมูลโรงงานและผลิตภัณฑ์ (Plant Information & Product Certification), Technical Datasheet (TDS), Safety Datasheet (SDS)  เป็นต้น

ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าวผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์

ค้นหาเอกสารผลิตภัณฑ์
Copyright © 2020 PTT Global Chemical Public Company Limited. All rights reserved.